Οροι Και Προυποθεσεις

Συνθήκες webshop www.LaCasadelHabano-TheHague.com

Όροι της www.LaCasadelHabano-TheHague.com, με έδρα τη Χάγη. Εγγεγραμμένος στο Εμπορικό Επιμελητήριο με την επωνυμία Cuesta Rey Cigar Shop nr. 27177615

Άρθρο 1. Γενικός

1.1 Under-www.LaCasadelHabano Το TheHague.com με τους γενικούς αυτούς όρους σημαίνει: La Casa del Habano - Χάγη

1.2 Οι όροι αυτοί αποτελούν μέρος όλων των προσφορών και συμφωνιών με το www.LaCasadelHabano-TheHague.com στο βαθμό που δεν είναι ρητά γραπτώς.

1.3 Με την τήρηση των διατάξεων του Άρθρου 6.4, οι όροι αυτοί ισχύουν και στην περίπτωση που το www.LaCasadelHabano-TheHague.com για την εφαρμογή όλων των συμφωνιών θα πρέπει να επιτρέπει σε τρίτους.

1.4 Εκτός εάν συμφωνηθεί γραπτώς διαφορετικά, δεν αναγνωρίζονται οι γενικοί ή συγκεκριμένοι όροι ή προϋποθέσεις τρίτων που δεν είναι www.LaCasadelHabano-TheHague.com.

1.5 Σε περίπτωση που οι Όροι και η Συμφωνία περιέχουν αντικρουόμενες ρήτρες, υπερισχύει η Συμφωνία.

1.6 Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων είναι άκυρο ή μη εφαρμόσιμο, οι υπόλοιπες διατάξεις των Όρων παραμένουν σε πλήρη ισχύ και τα μέρη είναι υποχρεωμένα να προσπαθήσουν, με καλή συμφωνία, να αντικαταστήσουν ρήτρα για την καθιέρωση όσο το δυνατόν πιο έγκυρων και αρχικών προθέσεων των μερών .

Άρθρο 2. Προσφορές και συμφωνίες ανάπτυξης

2.1 Όλες οι προσφορές δεν έχουν καμία υποχρέωση εκτός εάν ρητά δηλώνεται διαφορετικά από το www.LaCasadelHabano-TheHague.com

2.2 Συμβόλαια για την προμήθεια αγαθών και / ή υπηρεσιών www.LaCasadelHabano-TheHague.com δεσμευτική μετά από γραπτή επιβεβαίωση. Η πραγματική εφαρμογή από το www.LaCasadelHabano-TheHague.com ή το τιμολόγιο www.LaCasadelHabano-TheHague.com που στάλθηκε ισοδυναμεί με γραπτή επιβεβαίωση της προσφοράς.

2.3 Εάν εντός 8 ημερών, επίσης γραπτώς, αμφισβητηθεί η ακρίβεια των περιεχομένων αυτής της γραπτής επιβεβαίωσης, είναι www.LaCasadelHabano-TheHague.com και δεσμεύεται από τον πελάτη.

Προσφορές 2.4 του www.LaCasadelHabano-TheHague.com δεν ισχύουν αυτόματα για τις επαναλαμβανόμενες παραγγελίες.

Το 2.5 www.LaCasadelHabano-TheHague.com δεν μπορεί να παραμείνει στην προσφορά του εάν ο πελάτης πρέπει να καταλάβει ότι η προσφορά, ή οποιοδήποτε μέρος της, αποτελεί προφανές λάθος ή λάθος.

2.6 Συμπληρώματα, τροποποιήσεις ή / και περαιτέρω συμφωνίες ισχύουν μόνο εφόσον συμφωνηθούν γραπτώς.

Άρθρο 3. Τιμές / αυξήσεις τιμών

3.1 Όλες οι τιμές, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, εκφράζονται σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του φόρου (ΦΠΑ).

Το 3.2 www.LaCasadelHabano-TheHague.com εξασφαλίζει ότι οι αυξήσεις των τιμών μετά τη σύναψη της συμφωνίας δεν θα πραγματοποιηθούν εκτός αν η τιμή είναι αποτέλεσμα νόμων ή / και προβλέψεων.

3.3 Εάν η τιμή δεν είναι αποτέλεσμα νομικών κανονισμών ή / και διατάξεων, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εξ αποστάσεως κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αύξησης.

3.4 Προεπιλεγμένα σφάλματα γραφής και πληκτρολόγησης.

Άρθρο 4. Διανομή

4.1 Εάν τα αγαθά είναι σε απόθεμα, είναι αμέσως μετά την πληρωμή της παραγγελίας. Για την αποστολή παραγγελθέντων αντικειμένων θα επιβαρυνθείτε με τα έξοδα αποστολής www.LaCasadelHabano-TheHague.com. Η παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών πραγματοποιείται στη γνωστή ταχυδρομική διεύθυνση www.LaCasadelHabano-TheHague.com, εκτός από την προσωρινή, και χορηγείται στο φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στη διεύθυνση παράδοσης.

4.2 Σχετικά με την υποχρέωση προμήθειας www.LaCasadelHabano-TheHague.com θα είναι, με την προϋπόθεση της απόδειξης, ικανοποιηθούν μόλις προσφερθεί η προσφορά από το www.LaCasadelHabano-TheHague.com στον πελάτη. Για την παράδοση κατ 'οίκον επεκτείνει την έκθεση του μεταφορέα, που αναφέρεται στην άρνηση αποδοχής, την πλήρη απόδειξη της προσφοράς για παράδοση, με την επιφύλαξη της απόδειξης.

4.3 Σε περίπτωση άρνησης των προϊόντων που προσφέρονται, θα επιστραφούν τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσής τους και ο κίνδυνος ζημιάς ή απώλειας των απορριφθέντων περιπτώσεων που βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη, εκτός εάν ο πελάτης είχε το δικαίωμα να τερματίσει την αγορά ή την αντικατάσταση του προϊόντος επικαλείται .

Το 4.4 www.LaCasadelHabano-TheHague.com επιβεβαιώνει ότι δεν θα γίνουν πωλήσεις / αποστολές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε θα πωλούνται στους πολίτες των ΗΠΑ.

4.5 Όλες οι χώρες εξαιρούνται από την παράδοση ως εξής. Αμερικανική Σαμόα, Βουλγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ουκρανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, Ρωσία.

Άρθρο 5. Διανομή

Το 5.1 A by-www.LaCasadelHabano-TheHague.com δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί ως προθεσμία. Η περίοδος παράδοσης αρχίζει μόνο αφού όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή της www.LaCasadelHabano-TheHague.com, μετά την οποία θα πραγματοποιηθεί η αναζήτηση στο www.LaCasadelHabano-TheHague.com εντός των 30 ημερών από την παράδοση.

5.2 Στο πλαίσιο των κανόνων πώλησης εξ αποστάσεως, το www.LaCasadelHabano-TheHague.com (ανάδοχος) παραγγέλλει γρήγορα, αλλά τουλάχιστον εντός 30 ημερών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό (διότι το παραγγελθέν δεν είναι διαθέσιμο ή δεν είναι πλέον διαθέσιμο) ή για άλλους λόγους η καθυστέρηση ή μια εντολή δεν μπορεί να εφαρμοστεί ή εφαρμοστεί μόνο εν μέρει, θα λάβει τον καταναλωτή (πελάτη) μέσα σε 1 μήνα μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας και σε αυτή την περίπτωση έχει τη σωστή εντολή και ειδοποίηση για ακύρωση χωρίς ποινή.

Άρθρο 6. Διάλυση

6.1 Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της www.LaCasadelHabano-TheHague.com βάσει του νόμου-www.LaCasadelHabano-TheHague.com, εξουσιοδοτημένου με κατάλληλη γραπτή δήλωση προς τον αποδέκτη, η συμφωνία αναστέλλει εν όλω ή εν μέρει ή καταργεί το δικαίωμα αποζημίωσης έναντι του αγοραστή μετά τη σύναψη της συμφωνίας www.LaCasadelHabano-TheHague.com γνωρίζοντας τις περιστάσεις τις οποίες το www.LaCasadelHabano-TheHague.com μπορεί να αποφύγει να φορέσει ότι ο πελάτης δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ή εάν το www.LaCasadelHabano-TheHague.com κατά την ολοκλήρωση η συμφωνία που ζητείται να παράσχει ασφάλεια για την εκπλήρωση και ασφάλεια παραμένει ή είναι ανεπαρκής (παρά την απαίτηση) και σε περίπτωση πτώχευσης του αγοραστή, ιδιωτική αίτηση πτώχευσης από τον πελάτη, μορατόριουμ, εκκαθάριση ή ψήφισμα για το σκοπό αυτό, μερική μεταβίβαση της δραστηριότητας του πελάτη ή κατάσχεση οποιουδήποτε τμήματος του ενεργητικού του.

6.2 Αν προκύψουν περιστάσεις σχετικά με πρόσωπα ή / και υλικά που η www.LaCasadelHabano-TheHague.com κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή συνήθως απασχολούνται, τα οποία είναι τέτοια που η εκτέλεση της σύμβασης είναι αδύνατη ή προβληματική ή / και δυσανάλογα ακριβή, ότι η συμμόρφωση δεν μπορεί ευλόγως να ζητηθεί, το www.LaCasadelHabano-TheHague.com δικαιούται να καταγγείλει τη συμφωνία.

6.3 Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να παραδώσει τα αγαθά με παραγγελία με www.LaCasadelHabano-TheHague.com εάν υπάρχει καταναλωτής σύμφωνα με το άρθρο 7: 5 BW, μέσα σε μια περίοδο 7 ημερών χωρίς να δώσει συμφωνία συμφωνίας, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. Αυτή η περίοδος ξεκινά όταν παραδίδονται τα παραγγελθέντα αγαθά. Εάν ο πελάτης μετά από αυτή την περίοδο επέστρεψε τα αγαθά που παραδόθηκαν στο www.LaCasadelHabano-TheHague.com, η αγορά είναι γεγονός. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος, προτού προχωρήσει να επιστρέψει ανάλογα εντός της περιόδου 7 ημερών μετά την παράδοση, να αναφερθεί στο www.LaCasadelHabano-TheHague.com. Ο αγοραστής πρέπει να αποδείξει ότι τα αγαθά που παραδόθηκαν εγκαίρως (εντός 10 ημερών μετά την παράδοση) επιστράφηκαν, για παράδειγμα, με την απόδειξη της ταχυδρομικής παράδοσης. Η επιστροφή των παραδιδόμενων αγαθών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον πελάτη. Η επιστροφή των εμπορευμάτων πρέπει να είναι στην αρχική συσκευασία (συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων και της τεκμηρίωσης) και σε νέα κατάσταση. Εάν τα αγαθά προς τον πελάτη χρησιμοποιούνται, υποθηκευθούν ή αλλοιωθούν, το δικαίωμα καταγγελίας δυνάμει της παρούσας παραγράφου. Σε σχέση με ό, τι ορίζεται στην προηγούμενη πρόταση, επιβεβαιώνει www.LaCasadelHabano-TheHague.com μετά την παραλαβή και την επιθεώρηση των επιστρεφόμενων αγαθών έλαβε αμέσως την τερματισμό της πώλησης και εξασφαλίζει ότι μέσα σε 30 ημέρες μετά την παραλαβή της πλήρους επιστροφής, η πλήρης αγορά η τιμή του αγοραστή δωρεάν θα επιστραφεί.

6.4 Το δικαίωμα υπαναχώρησης, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, αναφέρεται μόνο στα αγαθά και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με υπηρεσίες όπως το τηλέφωνο των προσφερόμενων (κινητών) φορέων δικτύου www.LaCasadelHabano-TheHague.com. Στην τελευταία υπηρεσία, η οποία www.LaCasadelHabano-TheHague.com μόνο ως διαμεσολαβητής ή αντιπρόσωπος, θα ισχύουν οι γενικοί όροι των εν λόγω φορέων εκμετάλλευσης δικτύου.

Άρθρο 7. Ανωτέρας βίας

7.1 Η ανωτέρα βία νοείται ανεξάρτητα από το νόμο και τη νομολογία, όλες τις προϋποθέσεις που δεν ελέγχουν το www.LaCasadelHabano-TheHague.com και οι οποίες παρεμποδίζουν την παράδοση των αγαθών ή είναι αδύνατες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των απεργιών στο www. LaCasadelHabano-TheHague.com ή / και προμηθευτές, διακοπές στο Διαδίκτυο ή WAP, διακοπή της ηλεκτρικής ενέργειας, αποτυχίες στην κίνηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαταραχές ή αλλαγές στην τεχνολογία που παρέχονται από τρίτους.

7.2 Μια περίπτωση ανωτέρας βίας μπορεί επίσης να γίνει εάν η κατάσταση (περαιτέρω) εκπλήρωση συμβαίνει μετά την www.LaCasadelHabano-TheHague.com πρέπει να τιμήσει τη δέσμευση.

7.3 Εάν η περίοδος κατά την οποία η εκπλήρωση της υποχρέωσης από την www.LaCasadelHabano-TheHague.com είναι αδύνατη για περισσότερο από 2 εβδομάδες, αμφότερα τα μέρη έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη συμφωνία, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης.

7.4 Εάν η ανωτέρα βία εκπλήρωσε ήδη μερικώς τις υποχρεώσεις της ή εκπληρώνει μόνο μερικώς τις υποχρεώσεις της, δικαιούται να παραδώσει ήδη ή το παραδοτέο μέρος ξεχωριστά στο τιμολόγιο και ο πελάτης πρέπει να καταβάλει αυτό το τιμολόγιο σαν να ήταν ξεχωριστό σύμβαση. Αυτό δεν ισχύει εάν το τμήμα που έχει ήδη παραδοθεί ή παραδοθεί δεν έχει ανεξάρτητη αξία.

Άρθρο 8. Εγγύηση

Το 8.1 www.LaCasadelHabano-TheHague.com δεν παρέχει εκτεταμένη εγγύηση για αγαθά που παρέχονται στην εγγύηση (συνθήκες) του κατασκευαστή αυτών των προϊόντων, αλλά χωρίς τα δικαιώματα του αγοραστή που απορρέουν από τις υποχρεωτικές νομικές διατάξεις που επηρεάζουν.

Το 8.2 www.LaCasadelHabano-TheHague.com δεν είναι ποτέ υπεύθυνο για την απόλυτη καταλληλότητα των προϊόντων για κάθε μεμονωμένη εφαρμογή από τον πελάτη ούτε για οποιαδήποτε συμβουλή σχετικά με τη χρήση ή την εφαρμογή της επιχείρησης.

8.3 Ο πελάτης υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά αμέσως μόλις παραλάβει για να επαληθεύσει. Σε περίπτωση που το παραδοθέν στοιχείο είναι λανθασμένο, ανεπαρκές ή ελλιπές, ο πελάτης πρέπει (πριν προχωρήσει στην επιστροφή του στο www.LaCasadelHabano-TheHague.com) να απαντήσει άμεσα σε αυτά τα ελαττώματα στο www.LaCasadelHabano-TheHague.com. Οποιεσδήποτε ελαττώματα ή ελαττωματικά προϊόντα θα πρέπει και μπορούν να αναζητήσουν μέχρι και 2 μήνες μετά την παράδοσή τους στο www.LaCasadelHabano-TheHague.com να αναφέρονται γραπτώς. Η επιστροφή των εμπορευμάτων πρέπει να είναι στην αρχική συσκευασία (συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων και της τεκμηρίωσης) και σε νέα κατάσταση. Λειτουργία μετά από εντοπισμό βλάβης, ζημία που προκύπτει μετά την επιβεβαίωση της αδυναμίας πληρωμής, της επιβάρυνσης ή / και της πώλησης μετά από την ανίχνευση της βλάβης, έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει και να επιστρέψει κενό.

8.4 Εάν οι καταγγελίες πελατών από την www.LaCasadelHabano-TheHague.com ήταν βάσιμες, η www.LaCasadelHabano-TheHague.com θα έχει στη διάθεσή της ή τα αντικείμενα που παρέχονται ή αντικατασταθούν δωρεάν στον πελάτη γραπτή συμφωνία σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα, με την επιφύλαξη ότι η ευθύνη του www.LaCasadelHabano-TheHague.com και, ως εκ τούτου, το ποσό της αποζημίωσης πρέπει να περιορίζεται μόνο στο ποσό του τιμολογίου του σχετικού ακινήτου ή (κατ 'επιλογή του www.LaCasadelHabano-TheHague.com) κάθε περίπτωση που καλύπτεται το ποσό της ευθύνης του www.LaCasadelHabano-TheHague.com. Οποιαδήποτε ευθύνη της www.LaCasadelHabano-TheHague.com για οποιαδήποτε άλλη μορφή βλάβης εξαιρείται, συμπεριλαμβανομένης της πρόσθετης αποζημίωσης υπό οποιαδήποτε μορφή, αποζημίωση για έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές ή ζημιές για χαμένα κέρδη.

Το 8.5 www.LaCasadelHabano-TheHague.com δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν εκ προθέσεως ή ισοδύναμη απροσεξία του μη διευθυντικού προσωπικού.

8.6 Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει αν: Α) όσο ο αγοραστής έναντι του www.LaCasadelHabano-TheHague.com έχει προεπιλεγεί. Β) ο πελάτης που τα παραδιδόμενα αγαθά έχουν επιδιορθώσει ή / και τροποποιήσει ή επισκευάσει τρίτους ή επεξεργαστεί. Γ) τα παραδοθέντα εμπορεύματα έχουν εκτεθεί σε μη φυσιολογικές συνθήκες ή άλλο απρόσεκτο χειρισμό ή σε αντίθεση με τις οδηγίες της www.LaCasadelHabano-TheHague.com και / ή οδηγίες στη συσκευασία. D) ήταν ελαττωματικά εν όλω ή εν μέρει ως αποτέλεσμα των απαιτήσεων που έχει ή θα κάνει η κυβέρνηση σχετικά με τη φύση ή την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών.

Άρθρο 9. Πληρωμή

9.1 Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, η πληρωμή μέσω τραπεζικής μεταφοράς πραγματοποιείται πριν από την παράδοση των προϊόντων. Η πληρωμή με δόσεις δεν είναι δυνατή.

Άρθρο 10. Κράτηση

10.1 Η κατοχή όλων των προϊόντων www.LaCasadelHabano-TheHague.com στον πελάτη που πωλείται και παραδίδεται παραμένει στην ιστοσελίδα www.LaCasadelHabano-TheHague.com έως ότου οι απαιτήσεις του πελάτη www.LaCasadelHabano-TheHague.com σύμφωνα με τη συμφωνία ή προηγούμενες ή μεταγενέστερες παρόμοιες συμφωνίες δεν έχουν μέχρις ότου ο πελάτης που έχει αναληφθεί ή πρόκειται να εκτελεστεί βάσει αυτών ή παρόμοιων συμφωνιών δεν έχει ακόμη εκπληρώσει και μέχρι να αποτύχουν οι απαιτήσεις του πελάτη www.LaCasadelHabano-TheHague.com λόγω αδυναμιών στην εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για ποινές, τόκοι και έξοδα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3: 92 BW.

10.2 Τα εμπορεύματα που παραδίδονται με παρακράτηση ιδιοκτησίας από το www.LaCasadelHabano-TheHague.com και τα οποία επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται ως νόμισμα.

10.3 Ο πελάτης δεν δικαιούται με τον τίτλο να υποθηκεύεται ή να επιβαρύνει με άλλο τρόπο.

10.4 Ο πελάτης δίνει άνευ όρων και αμετάκλητη άδεια στο www.LaCasadelHabano-TheHague.com ή www.LaCasadelHabano-TheHague.com σε τρίτους που έχουν διοριστεί, σε όλες τις περιπτώσεις όπου το www.LaCasadelHabano-TheHague.com την περιουσία του να ασκήσει, όλες αυτές οι τοποθεσίες και τοποθεσίες όπου βρίσκεται το ακίνητο και επιχειρηματική δραστηριότητα μαζί σας.

10.5 Αν τα τρίτα μέρη κατασχέσουν τα αγαθά που παραδίδονται με παρακράτηση κυριότητας ή δικαιώματα δημιουργίας ή άσκησης, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος www.LaCasadelHabano-TheHague.com το συντομότερο δυνατό να αναμένεται να γνωρίζει.

10.6 Ο πελάτης αναλαμβάνει την παράδοση του ακινήτου για να ασφαλίσει και να ασφαλίσει κατά της πυρκαγιάς, της έκρηξης και της ζημίας και της κλοπής του νερού και του ασφαλιστηρίου συμβολαίου κατόπιν αιτήματος για επιθεώρηση στη διεύθυνση www.LaCasadelHabano-TheHague.com.

Άρθρο 11. Μυστικότητα

Το 11.1 www.LaCasadelHabano-TheHague.com σέβεται το απόρρητο των διαδικτυακών επισκεπτών στην ιστοσελίδα του και είναι ο μοναδικός κάτοχος των πληροφοριών που αποκτώνται μέσω αυτής της ιστοσελίδας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Αυτές οι πληροφορίες είναι www.LaCasadelHabano-TheHague.com δεν πωλούνται, μοιράζονται ή ενοικιάζονται σε τρίτους, εκτός από όσα αποκαλύπτονται στην παρούσα δήλωση.

11.2 Οι πληροφορίες που μπορούν να εντοπίσουν έναν επισκέπτη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του www.LaCasadelHabano-TheHague.com μπορούν να εξαχθούν, παρέχονται οικειοθελώς από τον επισκέπτη. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν μέσα από το www.LaCasadelHabano-TheHague.com (και όλες οι θυγατρικές και μάρκες του) να χρησιμοποιηθούν με στόχο τις επισκέψεις στους χώρους μας, όσο το δυνατόν πιο εύκολη και ευχάριστη. Επιπλέον, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάλυση και παροχή πληροφοριών σχετικά με το προϊόν της www.LaCasadelHabano-TheHague.com. Ο πελάτης δίνει ρητή άδεια. Το www.LaCasadelHabano-TheHague.com δικαιούται να ενημερώνει τον επισκέπτη σε ειδικές περιπτώσεις για να αποκαλύψει εάν υπάρχει λόγος να πιστεύει ότι η αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό, σε επαφή ή σε διαδικασία προσφυγής κατά κάποιον που σκόπιμα ή όχι τα δικαιώματα ή ιδιοκτησίας του www.LaCasadelHabano-TheHague.com, άλλων χρηστών του ιστότοπού του ή άλλων που ενδέχεται να υποστούν βλάβη, βλάβη ή ζημιά. Το www.LaCasadelHabano-TheHague.com δικαιούται να αποκαλύψει πληροφορίες χρηστών όταν πιστεύουμε καλή τη πίστει ότι το απαιτεί ο νόμος.

Το 11.3 www.LaCasadelHabano-TheHague.com συλλέγει μη προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες μας στο διαδίκτυο, προκειμένου να υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός επισκεπτών στον ιστότοπο και να προσδιοριστεί ο τύπος του προγράμματος περιήγησης στο Internet και του λειτουργικού συστήματος. Οι Προσωπικές Πληροφορίες ενδέχεται να ζητήσουν την κατάργηση του διαδικτυακού επισκέπτη, εφόσον αυτό απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια ή δαπάνη από το www.LaCasadelHabano-TheHague.com.

Άρθρο 12. Πνευματική ιδιοκτησία

12.1 Εάν δεν συμφωνηθεί ρητά άλλως γραπτώς, βασίζεται το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων και κάθε άλλης πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες ή υπηρεσίες www.LaCasadelHabano-TheHague.com, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων εμπορικού σήματος, δικαιωμάτων σχεδιασμού, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων βάσης δεδομένων sui generis, και τα λοιπα . μόνο στο www.LaCasadelHabano-TheHague.com και / ή τους προμηθευτές της.

12.2 Τα μέρη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας σε σχέση με τα εμπιστευτικά δεδομένα του άλλου που συλλέγονται κατά την εκτέλεση της συμφωνίας.

Άρθρο 13. Εφαρμόσιμος νόμος

Όλες οι προσφορές και συμφωνίες www.LaCasadelHabano-TheHague.com μόνο ολλανδικό δίκαιο. Η δυνατότητα εφαρμογής του CISG αποκλείεται ρητά.

Άρθρο 14. Διαφορές

14.1 Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει και / ή παράπονα να καλέσει το www.LaCasadelHabano-TheHague.com τον αριθμό 070-3923776, διαθέσιμο από τη Δευτέρα / Παρασκευή από το 10.00-19.00. Τα παράπονα διακινούνται συνήθως εντός 30 ημερών. Αν για οποιονδήποτε λόγο αυτό δεν είναι δυνατό, ο πελάτης ενημερώνεται για τη διάρκεια καθυστέρησης.

14.2 Ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τη διαφορά σε ανεξάρτητη επιτροπή διαιτησίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την επιτροπή διαφορών ή άλλη ισοδύναμη επιτροπή διαφορών του IDIS, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των αποδεκτών να υποβάλουν τη διαφορά σε αρμόδιο δικαστήριο.