رامون آلونس

خرید-کابین-سیگار-سفارش

Ramon Allones مالیات رایگان

Ramon Allones مالیات آزاد یکی از نام های بزرگ در تاریخ Habanos است.
این برند توسط برادران Ramon و Antonio Allones در 1845 تأسیس شده است، همچنین یکی از قدیمی ترین برندهای موجود در تولید است. معروف ترین سیگارهای Ramon Allones Gigantes و ویژه انتخاب شده است.

رامون Allones استاد در پیشبرد با بسته بندی او اولین تولید کننده سیگار چگونه جعبه رنگارنگ استفاده می شود. آنها همچنین باند سیگار را اختراع کردند و بسته "8-9-8" را ایجاد کردند.

تمام اندازه های ساخته شده با توتون و تنباکو از Vuelta Abajo ساخته شده است، آنها یک سیگارهای متوسط ​​تا کامل هستند که با طعم شدید و پیچیده خود مشخص می شوند. همه سیگارهای Ramon Allones کاملا سیگارهای پر از دست ساخته شده توسط Habanos است.