Vegueros

در زیر لیست محصولات شما داستان در مورد Vegueros با نام تجاری کوبا را می یابید.

Vegueros مالیات رایگان

Vegueros مالیات آزاد در یک ساختمان زندان قدیمی ساخته شده است که یک کارخانه سیگار در 1961 تبدیل شده است. کارخانه اهداء فرانسیسکو تولید سیگار برای بازار داخلی را آغاز کرد، علاوه بر سیگارهایی که برای سال ها تولید می کنند. گردشگران در سفرهای دیدنی می خواهند چنین سیگارهایی را که به معنای Vegueros به عنوان واژه اسپانیایی برای کشاورزان دخانیات شناخته می شود، امتحان کنند.

در 1997، Habanos SA سموم برای صادرات را راه اندازی کرد.

Vegueros به طور کامل دست ساز، سیگار برگ های طولانی پر از بدن کامل است.

I